اعضای هیات علمی وابسته


پروفسور خسرو عادلی


 گروه آموزشی علوم تغذیه، دانشکده بهداشت
 

دکتر محمد عبدلی ارمکی


   دانشکده بهداشت
 

دکتر علی عسگری


 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
 

 پروفسور شهرزاد بازرگان


 دانشکده بهداشت
 

دکتر بیژن بیژن


 گروه آموزشی رادیولوژی، دانشکده پزشکی
 

دکتر الهه مهدویان


 گروه آموزشی شیمی دارویی، دانشکده داروسازی
 

 دکتر محمدامین محمدی فرد


 گروه آموزشی صنایع غذایی
 

دکتر رامین پاکباز


 گروه آموزشی رادیولوژی، دانشکده پزشکی
 

پروفسور امیر شرفخانه


 گروه آموزشی روان پزشکی، دانشکده پزشکی