اعضای هیات علمی مدعو


 دکتر فرانسیسکو آسنجو


 گروه آموزشی بیهوشی، دانشکده پزشکی
 

  دکتر سرج برند


 گروه آموزشی روانپزشکی، دانشکده پزشکی
 

  دکتر والتر کلیمشا


  گروه آموزشی بیهوشی، دانشکده پزشکی
 

  دکتر کریستوفر فرانکو


  گروه آموزشی بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی
 

  دکتر مایکل نلسون


  گروه آموزشی علوم تغذیه، دانشکده بهداشت