ماموریت های اصلی مدیریت امور بین الملل:

  1. تدوین سیاست های بین الملل سازی دانشگاه
  2. تشکیل و پیگیری مصوبات کمیته عالی بین الملل سازی
  3. توسعه همکاریهای علمی بین المللی و تدوین برنامه های همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه های سایر کشورها
  4. پذیرش، آموزش و ارائه خدمت به دانشجویان خارجی در قالب برنامه آمورش بین الملل، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه
  5. همکاری با معاونت درمان دانشگاه در خصوص توریسم درمانی
  6. برنامه ریزی و ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیات های رسمی دانشگاه به خارج از کشور و همچنین هیات ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده ها و گروههای آموزشی و پژوهشی
  7. همکاری با معاونت پژوهشی در برگزاری کلیه گردهمایی های علمی بین المللی از جمله کنگره، سمینار، همایش، سمپوزیوم و ...
  8. برنامه ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطح بین المللی
  9. اجرای سیاستهای بین الملل سازی دانشگاه با همکاری حوزه ریاست و معاونین دانشگاه
  10. پیگیری راه اندازی ساختار سازمانی معاونت بین الملل  با استفاده از تجربیات دانشگاه های دیگر و سیاست کلی وزارت بهداشت