به اطلاع کلیه دانشجویان پردیس بین الملل می رساند، این دانشگاه طبق نظام نامه مالی مصوب هیات امنا محترم دانشگاه مورخ 97/10/7 در نظر دارد تخفیف در شهریه دانشجویان واجد شرایط زیر را اعمال نماید:

 

 

بخش هشتم: تخفیف شهریه آموزشی فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

  • پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عبارتند از افرادی دارای رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (موضوع ماده ۳) آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی و ماده ۱۱ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی شامل پرسنل رسمی، پیمانی، یا قراردادی می باشد.
  • در صورتی که دانشجو خود دارای رابطه استخدامی با دانشگاه باشد یا فرزند پرسنل اداری رابطه استخدامی با دانشگاه باشد چه به صورت قبولی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد و چه به صورت انتقالی به این دانشگاه باشد به شرط کسب حداقل معدل ۱۵ در هر نیمسال معادل یک ترم تحصیلی (حداقل ۱۲ واحد) از پرداخت شهریه ثابت دوران تحصیلی معاف می باشد.