آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ساختمان شماره 1

کد پستی: 6715847141

پست الکترونیک: admin.gsia@kums.ac.ir

تلفن: ۰۸۳۳۸۳۹۵۸۸۵

۰۸۳۳۸۳۹۷۰۹۲

۰۸۳۳۸۳۹۷۰۹۱