دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / امور آموزشی مدیریت امور بین الملل / آیین نامه های آموزشی / آئین نامه نحوه صدور مجوز و تعیین سقف پذیرش دانشجویان غیر ایرانی

 

آئین نامه نحوه صدور مجوز و تعیین سقف پذیرش دانشجویان غیر ایرانی آئین نامه نحوه سقف