شهریه آموزشی دانشجویان با شرایط خاص

 

شهریه آموزشی مرخصی تحصیلی

دانشجوی متقاضی مرخصی تحصیلی (اعم از مرخصی پزشکی و غیر پزشکی) پس از تأیید درخواست آنها توسط معاون آموزشی دانشگاه ملزم به پرداخت 100 در صد شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی خواهند بود.

دانشجویانی که به دلیل محدودیت ها و شرایط خاص دانشگاه و خارج از اختیار دانشجو به اجبار در شرایط انتظار و مرخصی قرار گرفته اند، با پیشنهاد معاونت آموزشی و تایید هیات رئیسه دانشگاه مشمول پرداخت شهریه در این دوران نمی­شوند. در صورتی که شهریه آموزشی نیمسال های تحصیلی زمان انتظار توسط دانشجو پرداخت شده باشد آن شهریه به حساب بستانکاری دانشجو منظور می گردد.

شهریه آموزشی انصراف از تحصیل

 

*انصراف از تحصیل برای افرادی تعریف می­گردد که پس از قبولی در آزمون­های ورودی و معرفی از طریق مراجع ذیصلاح، فرایند ثبت نام خود را در دانشگاه به انجام رسانیده و پس از طی مراحل اداری، ثبت­نام آنان قطعی و به آنها عنوان دانشجو اطلاق می­گردد.بدیهی است افرادی که ثبت نام نکرده اند مشمول این مورد نمی­ گردند.

* برای تمامی مقاطع تحصیلی شهریه آموزشی انصراف از تحصیل قبل از شروع اولین نیمسال تحصیلی و تشکیل اولین کلاس­ های درس فقط معادل شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی است.

* بعد از شروع اولین نیمسال تحصیلی

         دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل پس از شروع اولین نیمسال تحصیلی و انتخاب واحد، بایستی علاوه بر شهریه های متغیر و ثابت نیمسال جاری ، شهریه ثابت یک سال بعد را به نرخ سال زمان انصراف به عنوان هزینه های ناشی از انصراف و ابطال ظرفیت پذیرش پرداخت نماید.

-تبصره1: دانشجوی انصرافی که متقاضی بازگشت مجدد به تحصیل است اگر مجوز بازگشت مجدد به تحصیل خود را قبل از اتمام نیمسال تحصیلی زمان انصراف، اخذ نماید مشمول پرداخت شهریه انصراف نخواهد بود و شهریه دریافت شده بابت انصراف به حساب بستانکاری دانشجو منظور می گردد.

 

شهریه آموزشی دانشجوی اخراجی

دانشجوی اخراجی از پردیس خودگردان دانشگاه (اخراج به هر دلیل انضباطی یا آموزشی) علاوه بر الزام پرداخت شهریه های آموزشی در نیمسال جاری زمان اخراج، مکلف به پرداخت شهریه ثابت یک سال تحصیلی به عنوان هزینه های ناشی از اخراج و ابطال ظرفیت پذیرش خواهد بود.

-تبصره2 : اگر دانشجوی اخراجی مجوز بازگشت مجدد به تحصیل را قبل از اتمام نیمسال تحصیلی، اخذ نماید شهریه دریافت شده بابت اخراج به حساب بستانکاری دانشجو منظور می گردد.

* شهریه آموزشی زمان انتظار برای ادامه تحصیل

دانشجویانی که موفق به قبولی در آزمون های مرحله ای مانند آزمون جامع علوم پایه برای دکترای حرفه ای (عمومی) نشده و در فهرست انتظار آزمون نیمسال آتی قرار دارند ملزم به پرداخت 50% شهریه ثابت در دوران انتظار خواهند بود.

* شهریه آموزشی دانشجوی تعلیقی

دانشجویان تعلیقی (انضباطی یا آموزشی) ملزم به پرداخت شهریه ثابت دوران تعلیق خواهند بود.

*شهریه آموزشی دروس تطبیق داده شده

شهریه آموزشی دروس تطبیق یافته طبق مقررات آموزشی معادل50% شهریه متغیر آن واحد درسی مطابق با نرخ نامه شهریه ­ها در هر سال تحصیلی اخذ می گردد و به عنوان دروس تطبیقی، بدون اعمال شهریه ثابت در کارنامه دانشجو ثبت می­گردد.

 

: شهریه آموزشی ترم تابستانی

3-1: در ترم های تابستانی شهریه ثابت دریافت نمی شود و شهریه متغیر طبق روال معمول و به نرخ سال تحصیل قبل اخذ می گردد.

 

شهریه آموزشی دروس معرفی به استاد

چنانچه دانشجو در یک نیمسال تحصیلی مجبور به اخذ تک درس (بجزء پایان نامه) به صورت معرفی به استاد گردد و درس دیگری نداشته باشد شهریه آن درس نصف شهریه متغیر محاسبه می گردد. این دسته از دانشجویان ملزم به پرداخت شهریه ثابت نیمسال تحصیلی مربوطه نیستند.

شهریه آموزشی دانشجویان انتقالی

دانشجویان متقاضی انتقال پس از تأیید درخواست شان توسط هر دو دانشگاه (دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد) و گذراندن مراحل اداری، بنابر اینکه پردیس، دانشگاه مبدأ و یا مقصد با دو وضعیت کلی زیر تعریف می­گردند:

*دانشجوی انتقالی به پردیس (دانشگاه مبدأ = سایر دانشگاه­های کشور و دانشگاه مقصد = پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

تمام ضوابط دانشجویان پردیس برای دانشجویان انتقالی نیز اعمال خواهد شد.

*دانشجوی انتقالی از پردیس (دانشگاه مبدأ = پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه مقصد = سایر دانشگاه­های کشور)

دانشجویان متقاضی انتقال به سایر دانشگاه های کشور در صورت تأیید انتقالی ایشان، ملزم به پرداخت کامل شهریه ثابت یک سال تحصیلی خواهند بود.

شهریه آموزشی دانشجویان میهمان

مشابه دانشجویان انتقالی، دانشجویان متقاضی میهمان نیز پس از تأیید درخواست شان توسط دانشگاه مبدأ و مقصد و گذراندن مراحل اداری، بنابر اینکه پردیس، دانشگاه مبدأ باشد و یا مقصد با دو وضعیت کلی زیر تعریف می­گردند:

*دانشجوی میهمان در پردیس (دانشگاه مبدأ = سایر دانشگاه­های کشور و دانشگاه مقصد=پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)

در صورتی که دانشجو به صورت تک درس (بجزء پایان نامه)  واحد اخذ نماید می بایست شهریه متغیر را پرداخت نماید ولی شهریه ثابت دریافت نمی گردد. اگر به صورت ترم میهمان شود می بایست شهریه ثابت و متغیر را پرداخت نماید. معیار محاسبه شهریه، مبالغ تعیین شده برای آخرین ورودی دانشجویان می باشد.

*دانشجوی میهمان از پردیس (دانشگاه مبدأ= پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه مقصد = سایر دانشگاه های کشور)

شهریه ثابت بر اساس مبالغ تعیین شده برای همان ورودی اخذ می شود. شهریه متغیر تنها به محل دانشگاه مقصد پرداخت می شود.

 

تخفیف شهریه آموزشی دانشجویان ممتاز

الف) دانشجویان ممتاز

کسب معدل 18.5 و بالاتر از شرایط اصلی دانشجوی ممتاز در نیمسال تحصیلی است. 

تبصره 3: تخفیف شهریه آموزشی جهت دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی)، شامل شیوه نامه جداگانه می باشد.

تبصره 4: در صورتی که دو تخفیف مختلف به صورت همزمان به دانشجویی تعلق گیرد فقط تخفیف با مبلغ بیشتر لحاظ می گردد.

 

مقطع دکتری حرفه­ای (عمومی)

·         دانشجوی ممتاز هر رشته در هر نیمسال تحصیلی:

       پس از استخراج نتایج نهایی هر نیمسال تحصیلی و رتبه بندی معدل دانشجویان، رتبه های اول، دوم و سوم ورودی ­های یکسان در هر رشته تحصیلی، تعیین و این افراد از پرداخت معادل ریالی به ترتیب 100%، 75% و 50% شهریه ثابت آموزشی در نیمسال تحصیلی آتی خود معاف می­گردند.

 

دانشجوی ممتاز نتایج آزمون­های جامع

 

منطقه آمایش در بین دانشجویان سراسر کشور:

رتبه های اول تا سوم آزمون های کلان منطقه در هر رشته تحصیلی، منطبق با مندرجات زیر از تخفیف در شهریه آموزشی نیمسال تحصیلی آتی خود بهره مند می­گردند.

رتبه های اول، دوم و سوم آزمون کلان منطقه به ترتیب مشمول 100، 75 و 50 در صد تخفیف در کل شهریه آموزشی دو نیمسال تحصیلی خواهند شد.

 

دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد:

پس از استخراج نتایج نهایی هر نیمسال و رتبه بندی معدل دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد، رتبه اول هر رشته تحصیلی در ورودی های یکسان، از 100% تخفیف در شهریه ثابت نیمسال تحصیلی آتی خود بهره مند می گردد.

* در رتبه بندی دانشجویان و استخراج رتبه های برتر هر نیمسال تحصیلی، دانشجویان دارای کمتر از 14 واحد منظور نمی­گردد.

*در صورت کسب افتخارات کشوری توسط دانشجو، تخفیف آموزشی با پیشنهاد پردیس خودگردان و با تصویب هیات رئیسه دانشگاه تعیین می گردد.

ب) تسهیلات شهریه آموزشی در بدو ورود داوطلبین تحصیل در پردیس خودگردان

در صورتی که داوطلبین تحصیل در پردیس از بین نفرات برتر در رتبه بندی آزمون سراسری در کل کشور باشند در خصوص این دسته از داوطلبین تخفیف های شهریه منطبق با بندهای زیر قابل اعمال است:

* رتبه های تک و دو رقمی کنکور سراسری در هر سال ورودی، در صورت انتخاب یکی از رشته های پردیس، از پرداخت کل شهریه آموزشی در دوران تحصیلی معاف خواهند بود.

* رتبه های سه رقمی کنکور سراسری در هر سال ورودی، در صورت انتخاب یکی از رشته های پردیس، از پرداخت نصف شهریه آموزشی در دوران تحصیلی معاف خواهند بود.

 

·         تخفیف شهریه آموزشی فرزندان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

پرسنل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عبارتند از افرادی دارای رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (موضوع ماده 3) آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیات علمی و ماده 11 آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی شامل  پرسنل رسمی، پیمانی یا قراردادی می باشند.

* در صورتی که دانشجو خود دارای رابطه استخدامی با دانشگاه باشد یا فرزند پرسنل دارای رابطه استخدامی با دانشگاه باشد چه به صورت قبولی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد و چه بصورت انتقالی به این دانشگاه باشد به شرط کسب حداقل معدل 15 در هر نیمسال از پرداخت شهریه ثابت در دوران تحصیلی معاف می باشد.