دکتر نرگس ضیایی

                                                                   معاون مدیریت امور بین الملل

                                                                            بورد تخصصی پریودنتولوژی (جراحی لثه و ایمپلنت)

                                                                 از سوابق اجرایی ایشان:

                                                                  1.مدیر پژوهش دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

                                                                  2.معاون آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

                                                                  3.معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه

                                                                  4.معاون پردیس خودگردان دانشگاه

                                                                  تلفن:   38395885-083

                                                                  پست الکترونیک : n.ziaee@kums.ac.ir