دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه آموزش / کارشناس روابط بین الملل

 

 

 

 

 احسان پروین

 کارشناس روابط بین الملل

تلفن:38356696-083

پست الکترونیک : students.gsia@kums.ac.ir 

 

 

عکس دکتر قهوئی
 

 

دکتر نوشین قهوئی

کارشناس روابط بین الملل

 تلفن:38397091-083

 پست الکترونیکadmin.gsia@kums.ac.ir