دکتر


دکتریحیی پاسدار

مدیر امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر یحیی پاسدار دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی(ph.D) تغذیه و رژیم درمانی از کالج سلطنتی لندن است. از سوابق اجرایی وی می توان؛ مدیر گروه بهداشت خانواده، مدیر گروه علوم تغذیه، معاون اداری - مالی دانشکده بهداشت، رئیس دانشکده بهداشت، مسئول راه اندازی و اولین رئیس دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در غرب کشور، سر دبیر و مدیر مسئول مجله علمی - پژوهشی دانشگاه (بهبود)، سردبیر مجله International Journal of Health & Life Sciences را نام برد. ایشان علاوه بر اینکه دبیر کمیسیون ملی اعتبار بخشی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، به عنوان یکی از محققین اصلی مطالعه جمعیت 13 هزار نفری کوهورت شهرستان روانسر فعالیت قابل توجه و مؤثری دارند.وی در عرصه پژوهشی از اساتید فعال در این امر و مجری و همکار بیش از 114 طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه بوده و در چاپ  110 مقاله علمی و ۵۰ مقاله با نمایه ی IsI  مشارکت داشته است.