اعضای هیات علمی وابسته


  خسرو عادلی


 دانشکده بهداشت
 

  محمد عبدلی ارمکی


 دانشکده بهداشت
 

  فرحناک اسدی


  دانشکده پزشکی
 

  علی عسگری


  دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط
 

  شهرزاد بازرگان حجازی


   دانشکده بهداشت
 

  بیژن بیژن


 گروه آموزشی رادیولوژی، دانشکده پزشکی
 

  الهه مهدویان


 گروه آموزشی شیمی دارویی، دانشکده داروسازی
 

  محمدامین محمدی فر


 دانشکده بهداشت
 

  رامین پاکباز


 گروه آموزشی رادیولوژی دانشکده پزشکی
 

  امیر شرفخانه


 گروه آموزشی روانپزشکی، دانشکده پزشکی
 

 دکتر ضیاء الدین شریعت مدار


   گروه آموزشی فارماکولوژی و سم شناسی، دانشکده داروسازی
 

 دکتر حجت اله ولی


   مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی