ماموریت های اصلی مدیریت امور بین الملل:

تدوین سیاست های بین الملل سازی دانشگاه
تشکیل و پیگیری مصوبات کمیته عالی بین الملل سازی
توسعه همکاریهای علمی بین المللی و تدوین برنامه های همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه های سایر کشورها
پذیرش، آموزش و ارائه خدمت به دانشجویان خارجی در قالب برنامه آمورش بین الملل، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه
همکاری با معاونت درمان دانشگاه در خصوص توریسم درمانی
برنامه ریزی و ارائه خدمات مورد نیاز برای سفر هیات های رسمی دانشگاه به خارج از کشور و همچنین هیات ها و مهمانان خارجی دانشگاه با همکاری دانشکده ها و گروههای آموزشی و پژوهشی
همکاری با معاونت پژوهشی در برگزاری کلیه گردهمایی های علمی بین المللی از جمله کنگره، سمینار، همایش، سمپوزیوم و ...
برنامه ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطح بین المللی
اجرای سیاستهای بین الملل سازی دانشگاه با همکاری حوزه ریاست و معاونین دانشگاه
پیگیری راه اندازی ساختار سازمانی معاونت بین الملل با استفاده از تجربیات دانشگاه های دیگر و سیاست کلی وزارت بهداشت