3

 

پذیرش دانشجویان بین الملل ورودی بهمن 1401  در تاریخ 1401/12/01 برگزار گردید.