2

 

نشست مشترک مدیرامور بین الملل دانشگاه با نمایندگان ستاد شاهد دانشجویان عراقی و مدیر بین الملل دانشگاه رازی در دفتر مدیریت امور بین الملل در تاریخ سه شنبه 1401/12/23 بر گزار گردید.