از کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی تشکیل موسسه جذب دانشجویان بین المللی ملزم به ثبت نام و اطلاع از سایر شرایط و قوانین به

آدرس www.saorg.ir  مراجعه فرمایند.

فایل شیوه نامه اجرایی تشکیل و فعالیت موسسات جذب دانشجو غیرایرانیرسانه جدید

فایل آئین نامه تشکیل و فعالیت موسسات جذب دانشجو غیرایرانی           رسانه جدید