دانشجویان گرامی

 

              لطفا تا پایان دی ماه جهت تسویه حساب مالی به واحد شهریه مراجعه فرمایید.