اطلاعیه ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

 
1. گواهی امضا و تعهد محضری


فرم ها را از لینک زیر تهیه نمایید:

 

دانلود فرم های تعهد و امضا

اطلاعیه ثبت نام  دانشجویان :

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام د انشجویان  منتقله از خارج از کشور (سال تحصیلی 1401-1400):

1 -گواهی امضا و تعهد محضری

فرم ها را از لینک بالا ( دانلود فرم های تعهد و امضاء) تهیه نمایید:

2- سفته بانکی به مبلغ 400 میلیون تومان

3-فیش بانکی:

شهریه ترم اول به صورت علی الحساب :

رشته دندانپزشکی:         480،000،000 میلیون ریال              معادل 48 میلیون تومان

رشته پزشکی:              420،000،000 میلیون ریال              معادل 42 میلیون تومان

رشته داروسازی:         360،000،000 میلیون ریال              معادل 36 میلیون تومان

شماره حساب بانک صادرات ؛    0105468014002                   شماره شبا؛  180190000000105468014002 IR

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در دوره پردیس (سال تحصیلی 1401-1400)

 1.گواهی امضا و تعهد محضری

فرم ها را از لینک بالا ( دانلود فرم های تعهد و امضاء) تهیه نمایید:

2 سفته بانکی به مبلغ 200 میلیون تومان

3.فیش بانکی:

شهریه ترم اول به صورت علی الحساب :

رشته های پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی:         150،000،000 میلیون ریال              معادل 15 میلیون تومان

مقطع دکترای تخصصی:                                   145000000 میلیون ریال                معادل 14 میلیون و پانصد هزار تومان

مقطع کارشناسی ارشد:                                     85،000،000 میلیون ریال                معادل 8 میلیون پانصد هزار تومان

مقطع کارشناسی:                                            75،000،000 میلیون ریال                معادل 7 میلیون و پانصد هزار تومان

شماره حساب بانک صادرات ؛    0105468014002                   شماره شبا؛  180190000000105468014002 IR