در راستای سیاست بین الملل سازی دانشگاه های کشور و به منظور ارتقاء هر چه بیشتر جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در میان دانشگاه های جهان، مدیریت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاسیس گردید. پیش از این زمان ارتباطات بین المللی دانشگاه از طریق واحد ارتباطات بین المللی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه پیگیری می شد.

جذب و آموزش دانشجویان خارجی در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی، توسعه ارتباطات بین المللی با دانشگاه های مختلف جهان، گسترش فعالیتهای مشترک پژوهشی و آموزشی بین المللی، رتبه بندی و اعتباربخشی بین المللی دانشگاه و توسعه توریسم درمانی با هماهنگی معاونت درمان از مهمترین اهداف مدیریت امور بین الملل دانشگاه می باشد.