دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه آموزش / مدیرآموزشی و دانشجویی

عکس دکتر قرتپه2

 

دکتر آمنه قرتپه

مدیر آموزشی و دانشجویی

تلفن:38395885-083

پست الکترونیک : gsia_visa@kums.ac.ir