دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / توسعه و توانمندسازی بین المللی منابع / همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم

 همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان پایگاه تخصصی همکار با بنیاد ملی نخبگان کشوردر راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی کشور و بهره گیری از ذخایر علمی و حرفه ای سرمایه انسانی خارج از کشور، برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده های فناورانه به داخل همکاری می نماید تا در قالب حمایت از انجام پروژه های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسا دکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت های فناور، نظام وظیفه تخصصی و برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی به ارتباط موثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری نماید.

 

دانلود فایل آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان وکارآفرینان ایرانی خارج از کشور